Loading..

Onze Algemene Voorwaarden

 

VERKOOPSVOORWAARDEN Scoop Creatieve Communicatie

1 Algemene voorwaarden
De hierop volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Scoop Creatieve Communicatie en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Scoop Creatieve Communicatie behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar folders, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz.

2 Eigendomsrecht ontwerpen, studies, prototypes,...
Zolang geen nadere afspraken werden gemaakt tussen Scoop Creatieve Communicatie en de opdrachtgever met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op de door Scoop Creatieve Communicatie aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals ontwerpen, e.d., blijven deze eigendom van Scoop Creatieve Communicatie. Misbruik hiervan kan gerechtelijk vervolgd worden.

3 Offertes Alle prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten. De prijzen voor drukwerk zijn exclusief ontwerp en opmaak.

4 Betalingsvoorwaarden
Alle betalingen dienen contant te gebeuren, netto zonder disconto, bij levering, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH (Wetboek der bestrijding van de betalingsachterstallen in handelstransacties). Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. Het langer dan een maand onbetaald blijven van een vervallen factuur maakt dat andere nog niet vervallen facturen direct inbaar worden. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten last van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als een schuldvernieuwing.

5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de aan de klant afgeleverde producten gaat pas op deze over nadat de klant al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Scoop Creatieve Communicatie is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig heeft voldaan. Voordat de eigendom van de producten op de klant is overgegaan is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De klant is in dat geval slechts bevoegd de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Na installatie van de website applicatie verleent Scoop Creatieve Communicatie een onbeperkt gebruiksrecht in tijd. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij Scoop Creatieve Communicatie volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de softwarealgoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en -ontwerpen, interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. Scoop Creatieve Communicatie heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen of op de door Scoop Creatieve Communicatie beschikbaar gestelde hardware, of bij Scoop Creatieve Communicatie ondergebrachte hardware en waarborgt dat Scoop Creatieve Communicatie hiervoor nooit kan worden aangesproken. Scoop Creatieve Communicatie heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken die eigendom zijn van de klant van Scoop Creatieve Communicatie.

6 Levering
De klant is verplicht de producten bij aflevering, dan wel indien het transport door Scoop Creatieve Communicatie wordt geregeld bij aankomst van de producten bij de klant, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voldoen de producten bij deze visuele controle aan wat ter zake is overeengekomen, dan worden de producten aanvaard. Indien het geleverde diensten betreft worden nadien geen klachten meer (over de gebrekkige uitvoering daarvan) in behandeling genomen. In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na aanvaarding als bedoeld hierboven, uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan Scoop Creatieve Communicatie worden gemeld, met dien verstande dat gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na aanvaarding van de producten schriftelijk aan Scoop Creatieve Communicatie moeten worden gemeld. Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk product dat deel uitmaakt van een uit meer producten bestaande levering geven de klant nimmer het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, enz.) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending. Indien Scoop Creatieve Communicatie zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt dat voor rekening van en op risico van de koper/opdrachtgever waarbij Scoop Creatieve Communicatie zich ertoe zal inspannen dat te doen plaatsvinden aan een aanvaardbare kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De verplaatsingskosten die noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door Scoop Creatieve Communicatie aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de koper/ opdrachtgever.

7 Verpakking
Alle verpakkingen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever en worden door Scoop Creatieve Communicatie niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

8 Waarborg
Scoop Creatieve Communicatie gaat er van uit dat de koper/opdrachtgever onderdelen voor de opdracht (zoals teksten, foto’s, logo’s) of de volledig afgewerkte drukklare opdracht zal aanleveren op een digitale drager of via e-mail, conform onze specificaties. Alle veranderingen aan de aldus aangeleverde documenten maken deel uit van een meerprijs. Indien het aangeleverde bestand niet qua proporties overeenstemt met het te drukken formaat, dan is Scoop Creatieve Communicatie niet verantwoordelijk voor verkeerde afdrukformaten, tenzij de formaten en uitsnijding duidelijk gespecificeerd werden in de orderbevestiging. Als het aangeleverde bestand niet correct is aangeleverd (vb. lage resolutie, onjuist formaat) dan kan Scoop Creatieve Communicatie de goede kwaliteit niet waarborgen en zal zij niet verantwoordelijk zijn voor het afdrukken van een slechte kwaliteit. Indien Scoop Creatieve Communicatie het nodig acht om de aangeleverde bestanden te verbeteren, dan maakt zulks automatisch een te factureren meerwerk uit. Scoop Creatieve Communicatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring (Goed Voor Druk) heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De vermelding Quadri/4-kleurendruk voor drukwerk betekent dat Scoop Creatieve Communicatie drukt in vier kleuren druk CMYK. PMS en RGB kleuren worden steeds zo goed mogelijk benaderd en kunnen geen voorwerp uitmaken van weigering van de levering. De beste benadering gebeurt indien de koper/opdrachtgever een kleurproef meelevert en de referentiekleuren uitdrukkelijk opgeeft. Het drukwerk wordt gedrukt op het gevraagde media en volgens de afgesproken afwerkingmethode, beschreven in de orderbevestiging. Tussen verschillende bestellingen kan een onderscheid zijn qua gebruikte media. De garanties op kleurechtheid, resistentie aan UV en water berusten op basis van ervaring en testen. De levensduur van materialen worden gegeven door de fabrikant van de respectievelijke materialen. Scoop Creatieve Communicatie is daarom niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken in het materiaal. De verkeerde behandelingen die defecten veroorzaken zijn in geen geval gedekt door de waarborg. Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op haar kosten in haar werkhuizen, van de werken die werden afgekeurd. De kleinste wijziging door toedoen van de koper/opdrachtgever brengt het verval van de waarborg met zich mede. Scoop Creatieve Communicatie is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden. Scoop Creatieve Communicatie verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.

9 Rechtsbevoegdheid
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

10 Overige bepalingen
Het gebruik van drukwerk en websites en het plaatsen van reclamepanelen met of zonder toelatingsvergunning gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid en risico van de klant. Bij spandoeken, vlaggen, reclamepanelen, enz. kan Scoop Creatieve Communicatie niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit storm. Onder storm wordt verstaan windsnelheden boven de 75km/u, vastgesteld door het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut van België).